Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48603
Title: Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Dịch vụ thanh toán;Ngân hàng thương mại;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 106tr.
Abstract:  Chương I: Cơ sở lý luận phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại ngân hàng thương mại  Chương II: Thực trạng phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.  Chương III: Những khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOÀN VĂN.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.