Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48602
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh,Tỉnh Quảng Bình
Authors: Lê, Thị Hương
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Cho vay hộ nghèo;Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 88tr.
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOÀN VĂN.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
THÔNG TIN LUẬN VĂN.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.