Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48559
Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn Huyeenk Kon Plong- Tỉnh Kon Tum (phần toàn văn không úp được do đĩa bị lỗi)
Authors: ThS.Lương, Ngọc Bảo
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản lý nhà nước;Du lịch
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 86tr
Abstract: Hi n nay, ngành du l n và có nh tích c c vào s phát tri n chung c a m i qu c gia trên th gi i. Du l ch phát tri n kéo theo s i m i và phát tri n c a nhi u ngành kinh t h t v t ch p t o nhi c làm, nâng cao i s ng c ng, m r i gi a các vùng , mi n và gi a các qu t ng kinh doanh du l ch c ta r c quan tâm phát tri n, các chính sách phát tri n du l c xây d ng. Vi t Nam hi c m sáng trong khu v c và th gi i v thu hút khách du l ch. Theo T ng kê c a T ng c c du l ch Vi Huy n Kon Plông, t nh Kon Tum nói riêng có nhi u ti m phát tri n du l ch, v i khí h , có r ng nguyên sinh bao b c xung quanh, v i nhi u danh lam th ng c nh, có nhi u h ng v t, th c v t quý hi m sinh s ng Trong nh , ngành du l ch c a huy c phát tri n, chính quy u bi n pháp y phát tri n du l ch, hoàn thi , chính sách qu n lý du l ch, t o l ng, u ki n cho các ch th kinh doanh du l ch. Nh ng du l ch trên ng kh i s c m t s thành t quan tr ng. Các s n ph m du l ng, m du l c hình thành, thu hút n v i Kon 8 t 120.600 t khách. Tuy nhiên, QLNN v du l ch còn nhi u h n ch , thi u t m nhìn t ng th v phát tri n du l ch nên s n ph m du l u, trùng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongNgocBao_K36.QLK.KT_Tom tat.pdf378.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LuongNgocBao_K36.QLK.KT_Trangthongtin.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.