Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48549
Title: Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh Sê Kong, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Authors: ThS.VANDY, VONGSETTHA
Advisor: TS.Nguyễn, Hồng Cử
Keywords: Quản lý nhà nước;Đầu tư công
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 96tr
Abstract: Đầu tƣ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Xét theo chủ thể đầu tƣ, hoạt động đầu tƣ đƣợc phân biệt là đầu tƣ tƣ nhân và đầu tƣ công. Đầu tƣ công là hoạt động đầu tƣ của Nhà nƣớc vào các chƣơng trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chƣơng trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tƣ công có vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trƣờng cho hoạt động kinh tế xã hội, là đầu tƣ mang tính chất mở đƣờng, dẫn dắt, thể hiện vai trò của nhà nƣớc trong nền kinh tế thị trƣờng, góp phần khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị trƣờng. Đầu tƣ công là động lực cho phát triển kinh tế và có ảnh hƣởng tới phát triển kinh tế cũng nhƣ đời sống của nhân dân
Appears in Collections:Kinh Tế Chính TrịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.