Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48537
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS.Ngô, Tấn Khương
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Quản lý;Chi ngân sách
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 83tr
Abstract: Trong quá trình phát triển, nhu cầu về đầu tư XDCB là rất lớn, nhất là đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đô thị nông thôn, các công trình công cộng xã hội… Do đó, đòi hỏi phải có những nguồn lực để đầu tư, nhất là nguồn lực về tài chính; trong đó, nguồn NSNN cho đầu tư XDCB đóng góp nhiều vai trò quan trọng. Nhà nước giữ vai trò hết sức quan trọng, là chìa khóa của tăng trưởng kinh tế. Hàng năm, NSNN dành khoảng 30% để chi cho lĩnh vực đầu tư XDCB. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách này, Nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như Luật, Nghị định, Thông tư… Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý sử dụng NSNN cho đầu tư XDCB đã và đang bộc lộ hiện tượng thất thoát, lãng phí, tiêu cực và kém hiệu quả từ việc quyết định cấp vốn, sử dụng vốn đến việc quyết toán vốn đầu tư, sự chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoTanKhuong_K36.QLK.KT_Tomtat.pdf403.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoTanKhuong_K36.QLK.KT_Toanvan.pdf10.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NgoTanKhuong_K36.QLK.KT_Trangthongtin.pdf706.81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.