Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48517
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình
Authors: ThS.Nguyễn, Thị Kim Dung
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Vay
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 99tr
Abstract: Trong quá trình phát triển kinh tế, DNNVV đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đến thời điểm 31/12/2018 cả nƣớc có 714.755 DNNVV đang hoạt dộng, chiếm khoảng 98,1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động thực tế. Hàng năm, các DNNVV đóng góp khoảng 45% GDP; 31% nộp ngân sách nhà nƣớc, 33% giá trị sản lƣợng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và thu hút hơn 5 triệu việc làm... Tuy nhiên việc tiếp cận với nguồn vốn để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, theo số liệu của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) tháng 06/2019, có đến 73,4% doanh nghiệp chƣa tiếp cận tín dụng. Do vậy, phần lớn các NHTM đã xác định đây là một trong số nhóm khách hàng mục tiêu.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOÀN VĂN.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.