Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48499
Title: Các giải pháp truyền thông marketing đối với dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: Đặng, Anh Tuấn
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Truyền thông marketing;Dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện;Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 81tr.
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing Chương 2: Thực trạng truyền thông marketing đối với dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện truyền thông marketing đối với dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Anh Tuan_K36.QTR.KT_Tomtat.pdf270.95 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Dang Anh Tuan_K36.QTR.KT_Toanvan.pdf941.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Dang Anh Tuan_K36.QTR.KT_Trangthongtin.pdf728.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.