Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48473
Title: Quản lý Nhà nước về ĐTN cho LĐNT trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Authors: Phan, Thị Hồng Trang
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề;Tỉnh Quảng Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Abstract: Những năm gần đây, mặc dù nền kinh tế huyện Hiệp Đức có những chuyển biến tích cực đáng kể, tuy nhiên nguồn lao động thất nghiệp có chiều hướng tăng, trình độ văn hóa của lao động trên địa bàn huyện Hiệp Đức còn thấp; việc làm có nhiều nhưng lao động lại không đảm bảo về trình độ dẫn đến dư thừa lao động vẫn diễn ra.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiHongTrang_K36.QLK.DN_Tomtat.pdf325.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
PhanThiHongTrang_K36.QLK.DN_Toanvan.pdf958.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.