Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48466
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo
Authors: Lê, Phương Hồng Hạnh
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Hoàn thiện;Kế toán quản trị;Công ty TNHH MTV cao su Ea H'Leo
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Citation: 101 tr.
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà điển hình là tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo. Định hƣớng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý tại Công ty.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.