Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48443
Title: Bảo vệ quyền của người lao động đáp ứng yêu cầu của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Authors: ThS. Trần Tuấn Sơn
Keywords: Người lao động;Quyền
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 115tr.
Abstract: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ quyền của NLĐ nói chung và vấn đề bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP. - Đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề bảo vệ quyền của NLĐ trong QHLĐ. Mức độ đáp ứng các yêu cầu của Hiệp ñịnh CPTPP liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ trong QHLĐ. - Xây dựng các nhóm giải pháp và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề bảo vệ quyền cho NLĐ ở Việt Nam.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO CAO _ TRAN TUAN SON.pdf14.54 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.