Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48442
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Authors: ThS. Trần Khánh Linh
Keywords: Già hóa dân số;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 65tr.
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và các bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của già hóa dân số đối với tăng trưởng kinh tế. - Phân tích thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam và ảnh hưởng của già hóa dân số đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua các phương pháp nghiên cứu định lượng thích hợp. - Đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số nhằm tận dụng những tác động tích cực tiềm ẩn từ già hóa dân số và ngăn ngừa những tác động tiêu cực có thể có của già hóa dân số đối với tăng trưởng kinh tế.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT _ Tran Khanh Linh.pdf879.41 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
BAO CAO _ TRAN KHANH LINH.pdf11.31 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.