Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48441
Title: Xây dựng sơ đồ sai phân để giải các phương trình đạo hàm riêng trong toán tài chính.
Authors: TS. Lê Minh Hiếu
Keywords: Sơ đồ sai phân;Phương trình đạo hàm;Toán tài chính
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 56tr.
Abstract: Hệ thống hóa lý thuyết sơ đồ sai phân một cách đầy đủ và phù hợp đối với nhà kinh tế; Xây dựng các sơ đồ sai phân đối với phương trình Gamma và nghiên cứu các tính chất của nó; Xây dựng các sơ đồ sai phân đối với phương trình Black-Scholes 2 chiều và nghiên cứu các tính chất của nó.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao-cao-tong-ket.pdf1.94 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Chuyen-de-1.pdf946.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Chuyen-de-2.pdf767.9 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Chuyen-de-3.pdf643.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.