Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48440
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của đánh giá trực tuyến (online review) đến quyết định đặt phòng lưu trú của khách du lịch - Một số đề xuất cho nhà quản trị dịch vụ lưu trú ở Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn Cao Liên Phước
Keywords: Kinh doanh dịch vụ;Khách du lịch;Lưu trú
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: + Đưa ra các yếu tố thành phần của đánh giá trực tuyến + Phân tích các thuộc tính thành phần của đánh giá trực tuyến ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng của khách du lịch. + Xác định thực trạng công tác quản lý các đánh giá trực tuyến của đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ở Đà Nẵng (đơn vị vừa và nhỏ) +Đề xuất các giải pháp sử dụng và khai thác thông tin từ đánh giá trực tuyến giúp các nhà quản trị dịch vụ lưu trú du lịch tại Đà Nẵng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO Cao _ nguyen cao lien phuoc.pdf8.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.