Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48439
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro của công ty tại Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh
Keywords: Rủi ro;Lãnh đạo
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 67tr.
Abstract: - Rủi ro của công ty khi phụ nữ làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành có khác biệt như thế nào so với trường hợp nam giới làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành. - Đo lường mức độ ảnh hưởng của các lãnh đạo nữ đến rủi ro của các doanh nghiệp tại Việt Nam - Đề xuất một số gợi ý nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động quản trị nhằm tăng cường vai trò của nữ giới trong quản trị doanh nghiệp đảm bảo đạt được mục tiêu của chính phủ đồng thời vẫn đem lại hiệu quả cho công ty.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. Bao cao toan van.pdf1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
6. Bao cao chuyen de 1.pdf347.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
6. Bao cao chuyen de 2.pdf537.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.