Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48438
Title: Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp –tình huống nghiên cứu tại đại học Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn Sơn Tùng
Keywords: Đào tạo;Khởi nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 54tr.
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên đang theo học tại các trường thuộc Đại học Đà nẵng, cũng như xác định vai trò của các chương trình/khóa học đào tạo khởi nghiệp tại các trường đại học trong việc thúc đẩy tinh thần khởi sự kinh doanh của sinh viên
Appears in Collections:Tài liệu nội sinhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.