Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48437
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tích hợp kênh đến ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng
Authors: ThS. Đặng Thị Thu Trang
Keywords: Tích hợp kênh;Ý định mua;Người tiêu dùng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 75tr.
Abstract: - Hệ thống hoá lý luận về “tích hợp kênh”, “ý định mua lặp lại”, và các khái niệm khác trong mô hình nghiên cứu. - Lựa chọn và kiểm chứng giá trị và độ tin cậy thang đo khái niệm “tích hợp kênh”, “ý định mua lặp lại” và các khái niệm khác trong mô hình nghiên cứu. - Khám phá và kiểm chứng mối quan hệ giữa tích hợp kênh và ý định mua lặp lại. - Đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng tính hữu hiệu của hoạt động kinh doanh đa kênh của các doanh nghiệp bán lẻ.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao-cao-tong-ket.docx10.05 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
Bao-cao-chuyen-de-1.docx48.57 kBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
Bao-cao-chuyen-de-2.docx40 kBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
Bao-cao-chuyen-de-3.docx9.2 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.