Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48435
Title: Ảnh hưởng của sự thân mật (Intimacy) đến xu hướng trung thành (loyalty intention) của người dùng trên mạng xã hội Facebook
Authors: ThS. Chu Mỹ Giang
Keywords: Quản trị mạng;Mạng xã hội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 80tr.
Abstract:  Nhận diện sự thân mật và xu hướng trung thành của người dùng trên mạng xã hội và đề xuất mô hình lý thuyết cho phép giải thích được ảnh hưởng của sự thân mật đến xu hướng trung thành của người dùng trên mạng xã hội Facebook.  Kiểm định mô hình lý thuyết bằng trường hợp sự thân mật (Intimacy) là yếu tố trung gian của Thuyết sử dụng và hài lòng (Use & Gratification Theory) và xu hướng trung thành (Loyalty Intention) của người dùng trên mạng xã hội Facebook.  Đề xuất các hàm ý nghiên cứu và hàm ý quản trị đối với mạng xã hội Facebook để gia tăng xu hướng trung thành của người dùng.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. BAO CAO TONG KET.docx7.9 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
2. BAO CAO TONG QUAN.docx134.42 kBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
3. BAO CAO CHUYEN DE 1.docx4.84 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read
4. BAO CAO CHUYEN DE 2.docx2.99 MBMicrosoft Word XMLbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.