Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48434
Title: Thực tiễn thực hiện pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Lê Thị Hoàng Minh
Keywords: Pháp luật Thanh tra;Công thương
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 106tr.
Abstract: - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và pháp lý về công tác thanh tra chuyên ngành Công Thương và thực hiện pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương; xác định được vai trò của công tác thanh tra chuyên ngành Công Thương, pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương trong hoạt động quản lý nhà nước và đối với xã hội. Qua đó, khẳng định việc đảm bảo thực hiện pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương của các chủ thể có liên quan có ý nghĩa rất quan trọng. - Phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật thanh tra chuyên ngành Công Thương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua đó xác định được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của thực trạng này. - Đưa ra được các kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật thanh tra chuyên ngành và thanh tra chuyên ngành Công Thương; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này tại địa phương trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO CAO_LE THI HOANG MINH.pdf19.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.