Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48433
Title: Quản lý Nhà Nước về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng
Authors: TS. Trương, Thị Thu Hiền
Keywords: Quản lý nhà nước;Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: Thực phẩm là nguồn cung cấp dinh dưỡng cần thiết hàng ngày cho sự phát triển của cơ thể. Con người cần thực phẩm để duy trì sự sống. Tuy nhiên, thực phẩm là mối rủi ro rất lớn cho sức khỏe của con người một khi nó không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh trong quá trình sản xuất và chế biến. Chất lượng, nguồn gốc, vệ sinh thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng mật thiết đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà nhu cầu được tiếp cận với thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi người, đòi hỏi vai trò của nhà nước trong đảm bảo an toàn thực phẩm ngày càng cao. Để khẳng định vai trò đó, nhà nước phải không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Appears in Collections:Tài liệu nội sinh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Thi Thu Hien-BCTK de tai-T2019.pdf1.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.