Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48364
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp xã, phường tại Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Authors: Ths. Nguyễn, Hoàng Hữu Tấn
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Ngân sách
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 104tr.
Abstract: NSNN là một công cụ tài chính rất quan trọng của một quốc gia, là một khâu quan trọng trong điều tiết kinh tế v mô. Trong những năm qua, tập trung hoàn thiện th chế quản l thu, chi NSNN là nhiệm vụ quan trọng của đất nước, được th hiện tại các văn bản của Đảng và Nhà nước, tiêu bi u như: Nghị quyết số 07-NQ TW ngày 18 11 2016 của ộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, xử l nợ công đ đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Luật Ngân sách nhà nước 2015; Nghị định số 16 2015 NĐ-CP ngày 14 02 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 344 2016 TT- T ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ộ Tài chính quy định về quản l ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn…
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.