Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48347
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
Authors: Ths. Phạm, Thị Xuân
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 89tr.
Abstract: Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt để chiếm đƣợc thị trƣờng, phát triển sẩn xuất kinh doanh. Vì vậy, nguồn nhân lực đƣợc xem là tài sản vô cùng quý đối với các doanh nghiệp. Nhƣng nếu nguồn nhân lực chất lƣợng không cao, không đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội thì cũng không tạo ra lợi thế cạnh tranh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần có những phƣơng pháp đào tạo mới, những chiến lƣợc đầu tƣ cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty mình. Nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực là một chức năng quan trọng của quản trị nhân lực. Đây là phƣơng hƣớng quan trọng để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực không thể thiếu đối với bất kỳ loại hình tổ chức nào.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiXuan_K35.QTR.QB_Tomtat.pdf317 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamThiXuan_K35.QTR.QB_Toanvan.pdf1.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PhamThiXuan_K35.QTR.QB_Trangthongtin.pdf1.02 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.