Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48337
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Bá Khánh Nhựt
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nguồn nhân lực;Kon Tum
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 103 tr.
Abstract: Quản trị nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng của mọi tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực giúp cho các tổ chức khai thác các khả năng tiềm tàng, nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh của tổ chức về nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực thể hiện quan điểm rất nhân bản về quyền lợi của người lao động và quyền lợi của tổ chức, khi 2 bên cùng đạt được các lợi ích mong muốn. Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng của các tổ chức, đây cũng là nguồn lực rất phức tạp trong công tác quản lý, điều hành. Do đó, mỗi một tổ chức cần phải có chính sách, kế hoạch phù hợp để phát triển nguồn lực này của mình.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBaKhanhNhut_K35.QTR.KT_Toanvan.pdf1.07 MBAdobe PDF Sign in to read
NguyenBaKhanhNhut_K35.QTR.KT_Tomtat.pdf271.53 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.