Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48288
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng ñiện mục ñích sinh hoạt tại thành phố ðồng Hới ñối với chất lượng dịch vụ cung cấp ñiện của Công ty ðiện lực Quảng Bình”
Authors: Ths. Nguyễn, Thị Ý Thơ
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Khách hàng;Sự hài lòng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 89tr.
Abstract: ðiện năng là một loại hàng hóa ñặc biệt với ñặc thù là sản xuất, cung cấp và tiêu thụ xảy ra ñồng thời, các hoạt ñộng ðiện lực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong một hệ thống ñiện thống nhất nên mang tính ñộc quyền tự nhiên cao - dù có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế. Tuy nhiên trong những năm trở lại ñây, với xu hướng tất yếu của việc hình thành thị trường ñiện cạnh tranh, Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam ñã thực sự ñổi mới tư duy trong sản xuất - kinh doanh, chuyển từ quan ñiểm phân phối ñiện sang dịch vụ khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng làm thước ño hiệu quả hoạt ñộng sản xuất - kinh doanh.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENTHIYTHO_K35.QTR.QB_Tomtat.pdf451.33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYENTHIYTHO_K35.QTR.QB_Toanvan.pdf887.47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYENTHIYTHO_K35.QTR.QB_Trangthongtin.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.