Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48273
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình
Authors: Đỗ, Thái Hưng
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nguồn nhân lực;Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 131 tr
Abstract: Nguồn nhân lực được các là năng lực cốt lõi, sáng tạo giá trị và tạo lập vị thế cạnh tranh bền vững cho tổ chức. Chính vì vậy, các nhà quản trị đều rất chú trọng đến nguồn nhân lực, là yếu tố hàng đầu trong chiến lược xây dựng và phát triển tổ chức của mình. Trong các nội dung của quản trị nguồn nhân lực, quản trị thành tích nhân viên là một tiến trình quản trị nguồn nhân lực quan trọng, đó là tiến trình hệ thống cải thiện thành tích hệ thống thông quan phát triển thành tích các cá nhân và nhóm. Quản trị thành tích nhân viên liên kết mục tiêu cá nhân với mục tiêu tổ chức, cổ vũ cá nhân lĩnh hội giá trị cốt lõi của tổ chức, tạo cơ hội cho mỗi cá nhân cam kết về trách nhiệm, yêu cầu năng lực cho chính bản thân, từ đó tạo lập cho mỗi cá nhân đạt được mục tiêu và phát triển năng lực của bản thân.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThaiHung_K35.QTR.QB_Toanvan.pdf1.1 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DoThaiHung_K35.QTR.QB_Tomtat.pdf308.17 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.