Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48261
Title: Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Dương, Thị Yên
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Giáo dục phổ thông;Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 134 tr
Abstract: Bên cạnh những thành tựu đạt được, nền giáo dục nước ta nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng vẫn còn đối mặt với những khó khăn, yếu kém như: Chất lượng và khâu quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, việc đào tạo nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu của đổi mới kinh tế. Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương; tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn số học sinh bỏ học cao đặc biệt rơi vào học sinh trung học phổ thông , trong khi đó giáo dục phổ thông giữ vị trí nền tảng trong hệ thống giáo dục đào tạo. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tôi đã chọn đề tài “Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum” làm hướng nghiên cứu đề tài nhằm góp phần làm sáng tỏ những tồn tại yếu kém và đưa ra các giải pháp góp phần làm hoàn thiện cho hệ thống giáo dục.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiYen _K35.QLK.KT_Toanvan.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DuongThiYen _K35.QLK.KT_Tomtat.pdf391.05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.