Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48256
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Người lao động;Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 101.Tr
Abstract: Một doanh nghiệp dù có nguồn lực về tài chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại cũng sẽ trở nên vô ích nếu không biết cách quản trị nguồn nhân lực, phát huy nguồn lực con người để sử dụng tối đa lợi thế sẵn có trong đơn vị. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp không có con đường nào khác là phải quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi hoạt động trong tổ chức. Một trong những nhiệm vụ quan trọng để quản lý tốt nguồn nhân lực trong tổ chức là công tác tạo động lực cho người lao động. Tạo động lực cho người lao động đang trở thành một vấn đề cấp bách và không thể thiếu đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Bởi vì, việc tạo động lực làm việc có tác dụng kích thích sự hứng thú, hăng say làm việc cho người lao động. Từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần giúp các tổ chức phát triển hơn.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHien_K35.QTR.QB_Toanvan.pdf1.75 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiThuHien_K35.QTR.QB_Tomtat.pdf339.52 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.