Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48254
Title: Quản lý nhà nước trong thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Linh
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;Kon Tum
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 129 tr
Abstract: Hiện nay trong xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu và xu hướng liên kết đẩy mạnh hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, tỉnh Kon Tum đã luôn nổ lực cố gắng trong việc cải thiện, đổi mới các chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính quyền tỉnh luôn chú trọng tạo hành lang pháp lý thông thoáng, xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, Ngành phối hợp, xác định các khu, các cụm công nghiệp, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận thông tin và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuLinh _k35.QLK.KT_Toanvan.pdf1.21 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiDieuLinh _k35.QLK.KT_Tomtat.pdf268.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.