Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48251
Title: Quản lý chi Ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Ngọc Bảo Vy
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Xây dựng cơ bản;Thành phố Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 136 tr
Abstract: Hiện tại, công tác thực hiện quản lý NSNN chưa thực sự đạt hiệu quả và tiết kiệm, gây thất thoát, lãng phí đến nguồn NSNN không nhỏ; đặt ra nhiều thách thức trong điều hành, quản lý và sử dụng như thế nào đối với nguồn NSNN để đạt đƣợc hiệu quả là vấn đề hết sức cấp thiết đối với nước ta hiện nay. Nhất là khâu quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản. Thành phố Kon Tum là khu trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Kon Tum; thuộc tỉnh miền núi, phía Bắc Tây Nguyên. Với mục tiêu đang dần nỗ lực phát triển KT-XH của địa phương hướng đến thành phố nhiều tiềm năng và phát triển đô thị loại II trong tương lai; xây dựng thành phố đô thị với nền kinh tế đổi mới theo hướng CNH – HĐH, góp phần cho tỉnh Kon Tum nâng tầm cao mới bắt kịp với các tỉnh trong khu vực và cả nước.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNgocBaoVy_K35.QLK.KT_Toanvan.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranNgocBaoVy_K35.QLK.KT_Tomtat.pdf355.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.