Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48222
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát hàng tồn kho tại Công ty Cổ Phần cấp nước Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Hoài Hương
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát hàng tồn kho;Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN
Abstract: Hiện nay, trong xu thế cạnh tranh thị trường vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là việc kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh các yếu tố góp phần vào thành công kinh doanh, thì vấn đề về kiểm soát nội bộ cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào việc kinh doanh thành công của doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp khi mà hiện nay các nhà đầu tư vốn đang tách rời với vai trò của nhà quản lý, kiểm soát nội bộ (KSNB) đang đóng một vai trò hết sứ quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Thi Hoai Huong_K35.KTO.DN_Tom tat.pdf380.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Phan Thi Hoai Huong_K35.KTO.DN_Toanvan.pdf4.39 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.