Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48218
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại công ty cổ phần dược Danapha Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Oanh
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Kiểm soát chi phí;Kiểm soát nội bộ
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN
Abstract: Dược là một tron nhữn n ành có vị trí qu n tr n tron nền inh tế quốc ân nói chun và tron đ i sốn xã hội nói riên . Tại Việt N m, thị trư n ược phẩm há rộn và mức độ cạnh tr nh đ n n ày một y ắt hơn. Các o nh n hiệp hi hoạt độn sản xuất inh o nh đều hư n t i mục tiêu tối đ hó iá trị o nh n hiệp. Để đạt được mục tiêu này, các o nh n hiệp phải thực hiện nhiều biện pháp, tron đó côn tác iểm soát chi phí là một tron nhữn biện pháp hết sức qu n tr n và cần thiết
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocOanh-K35.KTO.ĐN-Tomtat.pdf749.93 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiNgocOanh-K35.KTO.ĐN-Toanvan.pdf6.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.