Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48204
Title: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Ths. Trần, Văn Đông
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: tỉnh Kon Tum l;Quản lý nhà nước;Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 104tr.
Abstract: Doanh nghiệp là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế, đóng góp lớn vào tổng sản phẩm của mỗi nƣớc, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đối với Việt Nam, DNNVV có vị trí rất quan trọng và chiếm 93% tổng số doanh nghiệp (DN) trong nƣớc. Số lƣợng DN này là nguồn tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động ở hầu hết các lĩnh vực. Ngoài ra, DN còn là nhân tố góp phần đảm bảo cho việc thực hiện các mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, nâng cao hiệu quả kinh tế, giữ vững ổn định và tạo thế mạnh hơn về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Vì những lý do đó, vai trò của việc khuyến khích, hỗ trợ phát triển DNNVV trong công các quản lý nhà nƣớc cần đƣợc coi trọng nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế cả nƣớc nói chung và địa phƣơng nói riêng, nhất là những tỉnh nghèo nhƣ Kon Tum, cần có những cơ chế thông thoáng để thu hút và phát triển DN.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanDong_K35.QLK.KT_Toanvan.pdf1.77 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TranVanDong_K35.QLK.KT_Tomtat.pdf408.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.