Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48147
Title: Giải pháp marketing cho vay tiêu dùng tại Agribank Chi nhánh huyện EaH’leo – Bắc Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Tố Quyên
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Vay tiêu dùng;Agribank Chi nhánh huyện EaH’leo – Bắc Đắk Lắk
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 120 tr.
Abstract: Ngày nay, các định chế ngân hàng hoạt động trong sự biến động không ngừng của môi trường kinh doanh và cuộc chiến giành giật thị trƣờng diễn ra ngày càng khốc liệt cả ở trong và ngoài nước. Điều đó, đòi hỏi các ngân hàng phải nâng cao khả năng khám phá cơ hội kinh doanh và vị thế cạnh tranh. Điều này chỉ được thực hiện tốt một khi có các giải pháp marketing năng động, đúng hướng. Marketing trở nên tất yếu đối với mọi loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung và sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng nói riêng trong nền kinh tế thị trường
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiToQuyen_ K35QTRĐL_Luan Van.pdf5.76 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiToQuyen_ K35QTRĐL_ Tom Tat.pdf851.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.