Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48142
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Quang Huy
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Thông tin kế toán;Thu học phí;Đại học Bách khoa – Đà Nẵng.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 81 Tr
Abstract: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu học phí tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.