Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48137
Title: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Ba
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nhân tố tác động;Dịch vụ ngân hàng điện tử;Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 68tr.
Abstract: - Khái quát lý thuyết về các mô hình nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ NHĐT của khách hàng. - Khám phá các nhân tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐT của KHCN. - Xây dựng mô hình nghiên cứu gồm các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐT của KHCN phù hợp với phạm vi địa điểm nghiên cứu. - Xác định mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐT của KHCN. - Kiến nghị một số giải pháp trong việc quản lý, triển khai và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank – chi nhánh Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.