Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48132
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Trịnh Minh Ánh
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Kiểm soát;Rủi ro tín dụng;Khách hàng doanh nghiệp;Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 110tr.
Abstract: - Hệ thống hóa, tổng hợp những vấn đề lý luận về RRTD và kiểm soát RRTD trong cho vay DN của NHTM. - Phân tích và đánh giá thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay DN tại Agribank - Chi nhánh Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. - Khuyến nghị hoàn thiện kiểm soát RRTD trong cho vay DN tại Agribank - Chi nhánh Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TÓM TẮT.pdf394.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Toàn Văn.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
THÔNG TIN.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.