Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48106
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại Chi cục thuế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: ThS. Nguyễn, Văn Phúc
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Thuế;Giá trị gia tăng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN
Citation: 94tr
Abstract: Thuế ra ñời cùng với sự ra ñời của Nhà nước và sự phát triển tồn tại của nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. ðối với Nhà nước, thuế ñược xem như một công cụ ñể phục vụ cho việc thực thi các chức năng và nhiệm vụ của mình. ði cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì pháp luật và các chính sách về thuế ngày càng ñược phát triển ña dạng và ngày một hoàn thiện hơn nhằm bảo ñảm nguồn thu cho ngân sách, thúc ñẩy nền kinh tế tăng trưởng, tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và ổn ñịnh, thông qua ñó tạo ñược nhiều công ăn việc làm hơn, giúp Nhà nước tái phân phối các nguồn tài chính và ñảm bảo công bằng xã hội.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanPhuc_K35.KTO.DN_Tom tat.pdf475.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenVanPhuc_K35.KTO.DN_Toanvan.pdf699.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenVanPhuc_K35.KTO.DN_Trangthongtin.pdf244.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.