Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48095
Title: Ảnh hưởng của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Authors: Nguyễn, Phương Nhạn
Advisor: TS. Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Quản trị công ty;Công bố thông tin rủi ro;Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 80tr.
Abstract: Mục tiêu củ đề tài là nghiên cứu ảnh của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin rủi ro của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, xác định hư ng và mức độ tác động của các nhân tố này đến việc công bố thông tin rủi ro của các doanh nghiệp.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.