Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48088
Title: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công Ty Cổ Phần Khu Du Lịch Bắc Mỹ An- Furama Resort Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thị Tý Na
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kiểm soát nội bộ;Furama Resort Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 110tr.
Abstract: - Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại khách sạn Furama qua đó chỉ ra các điểm mạnh cũng như các hạn chế, thiếu sót. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo các chế độ, chính sách, các quyết định quản lý được tuân thủ, các hoạt động đưa doanh nghiệp đến với các mục tiêu đề ra có hiệu quả nhất.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangTHiTyNa_K35.KTO.DN_Tomtat.pdf345.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DangThiTyNa_K35.KTO.DN_Toanvan.pdf4.41 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DangThiTyNa_K35.KTO.DN_Trangthontin.pdf281.78 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.