Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48059
Title: Kiểm soát chi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng
Authors: Đoàn, Thị Cẩm
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Ngọc Vũ
Keywords: Ngân sách Nhà nước;Tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Abstract: Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình đầu tư luôn giữ vai trò rất quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách quản lý hoạt động đầu tư càng chặt chẽ, có hiệu quả thì tiềm lực, khả năng và sức cạnh tranh nền kinh tế ngày càng nâng cao, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng.
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tóm tắt luận văn - Cẩm.pdf559.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận văn - Cẩm.pdf5.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.