Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48046
Title: Quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: PGS.TS Đỗ, ngọc Mỹ
Keywords: Quản lý nhà nước;Lưu trữ;Quảng Bình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 86.Tr
Abstract: Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao quản lý nhà nước về công tác lưu trữ tại tỉnh Quảng Bình .
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuong_K35.QLK.DN_Tomtat.pdf231.49 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiHuong_K35.QLK.DN_Toanvan.pdf706.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenThiHuong_K35.QLK.DN_Trangthongtin.pdf776.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.