Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48044
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động thương mại trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Sương
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước về thương mại;Quản lý nhà nước về kinh tế;Hoạt động thương mại;Quận Sơn Trà- Tp Đà Nẵng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 91 Tr.
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại hàng hóa trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tiến hành trên phạm vi các phường trên địa bàn quận Sơn Trà. Nghiên cứu thực trạng từ năm 2016 - 2018. Các giải pháp được đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong những năm tới.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.