Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48039
Title: Quản lý hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trực thuộc Quân khu V
Authors: Huỳnh, Thị Bích Vân
Advisor: PGS.TS. Đặng, Văn Mỹ
Keywords: Quản lý;Đầu tư;Doanh nghiệp;Quân khu 5
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 103 tr.
Abstract: Hệ thống về quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư tại các doanh nghiệp quân đội. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu 5; chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp quân đội thuộc Quân khu V.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)
Kinh tế phát triển (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.