Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/48030
Title: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần thương mại Gia Lai
Authors: ThS. Trần, Thị Kim Thoa
Advisor: TS. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Hoàn thiện;Thông tin kế toán;Chu trình;Bán hàng và thu tiền;Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai.
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Abstract: Hệ thống thông tin kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán có vai trò rất quan trọng, được thiết lập nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin kế toán cho người sử dụng; đ ng thời là công cụ phục vụ đắc lực cho việc kiểm soát, điều hành và ra quyết định của các cấp quản lý.
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Kim Thoa - K34.KTO.KT_Tomtat.pdf311.72 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Tran Thi Kim Thoa - K34.KTO.KT_Toanvan.pdf1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.