Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47979
Title: Phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Authors: ThS. Nguyễn, Hữu Tiền
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Sinh kế bền vững;Du kịch An Lão;Dân tộc thiểu số;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Abstract: An Lão là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, với 3 dân tộc chính đó là Kinh, Hre, Ba Na cùng sinh sống. Dân số của huyện đầu năm 2018 là: 24.918 người, 7.277 hộ; trong đó DTTS có 11.440 người, chiếm 39,6%, với 3118 hộ. Trong những năm qua, nhằm thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bình Định nói chung và huyện An Lão nói riêng; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn tập trung thực hiện nhiều giải pháp có lúc rất quyết liệt, dần nâng cao mức sống cho người dân, trong đó nổi bật nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình mục tiêu quốc gia và chƣơng trình Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Định, hiện nay các hộ đồng bào DTTS rất thiếu tư liệu sản xuất, ít có cơ hội tiếp cận các tiến bộ sản xuất nông – lâm nghiệp, quy mô tích lũy vốn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhiều hộ gia đình chỉ có thể giải quyết nhu cầu tối thiểu, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn chiếm tỷ lệ khá cao, đa phần các hộ thiếu những điều kiện căn bản để phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYENHUUTIEN_K34.KPT.DN_TOMTAT.pdf362.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYENHUUTIEN_K34.KPT.DN_TOANVAN.pdf2.78 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.