Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47976
Title: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Nguyễn, Cao Trí
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;Tỉnh Kon Tum;Tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2007 – 2017.
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 76 tr.
Abstract: Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, xu hướng liên kết, hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia, các vùng lãnh thổ để phát triển trở nên tất yếu. Điều này đặt ra yêu cầu, thách thức, cần có sự quyết tâm, nỗ lực cao độ trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trƣờng đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, bình đẳng, thuận lợi, thông thoáng, minh bạch nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư và hội nhập kinh tế Quốc tế.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN CAO TRI_K34.QLK.KT_TOMTAT.pdf300.93 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN CAO TRI_K34.QLK.KT_TOANVAN.pdf2.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.