Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47974
Title: Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Trần, Thị Nhâm
Advisor: PGS.TS. Đào, Hữu Hòa
Keywords: Quản lý nhà nước;huyện Tu Mơ Rông;tỉnh Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 118 tr.
Abstract: Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, tỉnh và nỗ lực của địa phương, nông nghiệp của huyện Tu Mơ Rông đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, từng bước đảm bảo nhu cầu lương thực tại chỗ, số lượng gia cầm, gia súc tăng nhanh. Thực hiện những chủ trương, chính sách trong sản xuất nông nghiệp, trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở huyện tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện thể hiện rõ ở sự chuyển biến là các loại cây trồng chủ lực, vật nuôi có giá trị kinh tế cao tiếp tục được đầu tư phát triển và đang chiếm ưu thế. Trong sản xuất, việc thực hiện các đề án, dự án; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang tiếp tục tạo ra động lực mới cho nông nghiệp.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THI NHAM _ K34.QLK.KT_TOMTAT.pdf286.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN THI NHAM _ K34.QLK.KT_TOANVAN.pdf1.72 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.