Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47949
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần bao bì Phong Nha – Quảng Bình
Authors: ThS. Nguyễn, Linh Nga
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phong Nha – Quảng Bình.;Đánh giá thành tích nhân viên;Công ty cổ phần bao bì
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 113 tr.
Abstract: Đánh giá thành tích nhân viên là một tiến trình nhằm đảm bảo rằng nhân viên đạt được các tiêu chuẩn hiện hành và nâng cao hiệu quả công việc. Đây là công cụ tốt nhất mà một doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng để cải thiện, nâng cao, duy trì công tác quản trị nguồn nhân lực để thúc đẩy năng suất làm việc, và đạt hiệu suất công việc lớn nhất, phát huy tối đa tiềm lực bên trong của tổ chức.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Linh Nga - K34. QTR.ĐN - Toàn Văn.pdf1.61 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyễn Linh Nga - K34. QTR.ĐN - Tóm Tắt.pdf502.03 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.