Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47948
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Authors: ThS. Trần, Thị Hà Giang
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;đánh giá thành tích nhân viên;Tọa động lực làm việc cho nhân viên
Issue Date: 2019
Publisher: Đà Nẵng
Citation: 63 tr.
Abstract: Trong thời gian qua, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư, củng cố bộ máy quản lý, làm cho nguồn nhân lực trở thành nguồn động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc đánh giá thành tích nhân viên làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực của cán bộ công nhân viên( CBCNV) nói riêng và nguồn nhân lực của công ty nói chung cho thấy bộ máy quản lý vẫn còn nh ng tồn tại cần phải khắc phục.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiHa Giang_K33.QTR.DN_Tomtat.pdf900.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TranThiHa Giang_K33.QTR.DN_Toanvan.pdf5.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.