Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47924
Title: Phát triển nguồn nhân lực ở cục thống kê tỉnh Kon Tum
Authors: Mai, Văn Trí
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nguồn nhân lực;Cục Thống kê tỉnh KonTum
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 92.Tr
Abstract: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề sống còn của một đất nước, nó quyết định sự phát triển của xã hội, là một trong những giải pháp để chống lại thất nghiệp. Đầu tư cho đào tạo và giáo dục là những khoản đầu tư chiến lược chủ chốt cho sự phồn vinh của đất nước. Tại tỉnh Kon Tum các sở ban ngành trong cơ quan hành chính công cũng nhƣ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quan trọng và then chốt để đem lại hiệu quả công việc góp phần làm ổn định kinh tế xã hội tại tỉnh nhà. Phát triển nguồn nhân lực đó là một hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức và làm sinh lợi đáng kể cho doanh nghiệp. Về phía công chức viên chức và người lao động, nó đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ công chức và ngƣời lao động, là một trong những yếu tố tạo nên động cơ lao động tốt
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mai Van Tri_K34.QTR.KT_Toanvan.pdf867.8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Mai Van Tri_K34.QTR.KT_Tomtat.pdf386.97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.