Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/47923
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Thương mại tổng hợp Kon Tum
Authors: Bùi, Lâm Sơn
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Nhân viên;Công ty CPTMTH Kon Tum.
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 95 Tr
Abstract: Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động qua lại với nhau. Trong đó, con người đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động của tổ chức. Là yếu tố quyết định cho sự thành công của các tổ chức và là một trong các hình thức cơ bản để tạo ra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là: Làm sao để phát huy hiệu quả nguồn lực này? Một trong những câu trả lời quan trọng cần phải đƣợc giải đáp là đánh giá thành tích nhân viên của mình như thế nào để giúp cho họ trở thành nguồn lực cơ bản, điều ngày cực kỳ khó khăn, phức tạp.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Lam Son_K34.QTR.KT_Toanvan.pdf749.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Bui Lam Son_K34.QTR.KT_Tomtat.pdf509.33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.